Ledenraad 30 november 2017

Donderdag 30 november 2017, 19.30 uur


AGENDA
 
1. Opening
2. Welkom nieuwe leden vanuit afdelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen van insprekers

NB – Huishoudelijkregl.
1.5 Elk lid van het NWPCS heeft inspreekrecht van 5 minuten op de vergadering. Het inspreekrecht heeft betrekking op de vooraf bepaalde agendapunten. Leden die gebruik willen maken van dit inspreekrecht dienen zich minstens drie dagen voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan te melden bij de voorzitter. Het inspreekrecht is ter informatie van de vergadering van de eerder door het betreffende lid gevoerde discussie op afdelingsvergadering waar het betreffende lid toe behoort. Vervolgens kan de Ledenraad het insprekende lid hierover vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats met inspreker.

5. Vaststellen notulen LR 19 juli 2017 (zie bijlage 1)
6. Vaststellen notulen LR 2 november 2017 (zie bijlage 2)
7. Voortgang contract MediaPrimair – bijlage 4)
NB - het concept redactieconcept – als onderdeel van contract met Epema (zie bijlage 3) – wordt deze week opgesteld . Wordt gestreefd om dit op LR vergadering te presenteren.
8. Voortgang contract Groenned – zie bijlage 6 (wordt nagestuurd)
9. Begroting 2018 (bijlage 5 en 5a) op te vragen bij secr. van het NWPCS)
Met aandacht voor:
- Retributie, toelichting op halveren
- Vacatie-vergoeding
- Tarieven (zie bijlage 7 voor tarieven 2017), in het bijzonder registratie buitenlandse ponies
10. Terugkoppeling bestuursmodel, incl, functioneren van de werkgroepen
11. Toekomstgerichte visie op jury (PW)
12. Invulling secretariaat
13. Verkiezing voorzitter, planning en procedure
Ter info:
 4.1 De Ledenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter, bij voorkeur recht doende aan gelijke verdeling over de afdelingen. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter wordt de Ledenraad voorgezeten door haar in leeftijd oudste lid.
14. Rondvraag
15. Sluiting openbaar deel

 

Afdeling Midden