• Home
  • Nieuws
  • Algemene Ledenvergadering Afdeling MIDDEN

Algemene Ledenvergadering Afdeling MIDDEN

Algemene Ledenvergadering Afdeling MIDDEN

 

Het bestuur van Afdeling Midden nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 12 april 2017.

Plaats: KNHS De Beek 125, 3852 PL Ermelo.

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda NWPCS Afd. Midden
Ledenvergadering – 12 april 2017

1. Welkom en opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen vergadering d.d. 4 november 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Verslag / aandachtspunten vanuit bestuur
6. Ingekomen stukken/ Mededelingen tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV kenbaar gemaakt bij het afdelingssecretariaat, Parallelweg 11, 6669 MJ Dodewaard.
7. Financieel verslag 2016
+ Verslag kascontrolecommissie
+ Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Mevr. Engelien vd Berg. Het bestuur draagt voor als kandidaat voor de functie van secretaris Mevr. Marjolein Neuteboom, Tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV kunnen, schriftelijk door de leden van de Afdeling andere kandidaten worden voorgedragen bij het afdelingssecretariaat, Parallelweg 11, 6669 MJ Dodewaard. 

korte pauze

9. Toelichting dhr Bleker, stand van zaken NWPCS en verkenning van nieuw verenigingsstructuur
10. Vooruitblik Ledenraadsvergadering 25-04-2017 
De LR stukken zijn vanaf 6 april beschikbaar via welsh.nl
11. Van Oost + West naar Midden
- welke koers kunnen we uitzetten
- wat helpt om een ‘nieuwe’ afdeling te worden?
- hoe kunnen we de krachten bundelen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Afdeling Midden