Ledenvergadering Noord 20 April

Het bestuur van de Afdeling Noord nodigt u hierbij u voor de Ledenvergadering  Afd. Noord op donderdag 20 april om 20:00 te Cafe 't Hart van Lieveren te Lieveren.

1. Opening
2. Notulen najaarsvergadering 7 november 2016
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag kascommissie  
5. Benoeming lid kascommissie
6. Jaarverslag 2016 secretaris
7. Jaarverslag 2016 penningmeester
8. Zomerkeuringen 2017
9. Bestuursverkiezing
Aftredend       J. Menninga.

Het bestuur heeft Louis Roeters bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Belangstellenden voor een tegenkandidaatstelling kunnen zich tot uiterlijk twee weken voor de vergadering melden bij de Voorzitter Gert Wensvoort of interim Secretaris Esther Russchen.  

10. Ledenraad
-   Terugkoppeling ledenraadvergaderingen najaar 2016
 -   Vooruitblik ledenraadvergadering van 25 april 2017
 Ledenraadsverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar  G. Menninga.
 Aftredend en niet herkiesbaar Sietha Lolkema-Hooghiemstra
Het bestuur heeft Aniek Rolf bereid gevonden zich kandidaat te stellen als lid van de ledenraad. Belangstellenden voor een tegenkandidaatstelling kunnen zich voor de vergadering melden bij de Voorzitter Gert Wensvoort of interim Secretaris Esther Russchen.  

Pauze met verloting

11. Sportdag Welsh Noord 17 mei te Drachten
12. De vereniging zijn we samen. Vraagstuk ter discussie met de leden NWPCS Noord met ook aanwezig Ben Platzer, sectretaris interim-bestuur NWPCS: Hoe krijgen we voor vrijwilligersfuncties binnen de totale vereniging NWPCS meer draagvlak vanuit de leden dan nu het geval lijkt.
12. W.v.t.t.k. en rondvraag
13. Sluiting
Bestuur Afd Noord,
Secretaris

 

Afdeling Midden